Od 15.06.2020 r. będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkół średnich i branżowych. Harmonogram rekrutacji w związku z przesunięciem terminów egzaminu ósmoklasisty musiał zostać zmodyfikowany, jednak już znane są wszystkie daty.


Terminy składania wniosków

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i dokumenty będzie można składać dwuetapowo:

- od 15.06 do 10.07 br. – składanie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;

- od 31.07 do 4.08 br. – uzupełnienie złożonego wniosku o wynik z egzaminu ósmoklasisty.

Ponad to od 15.06 do 22.06 można składać podania o przyjęcie do szkół dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego oraz innych oddziałów wymagających szczególnych predyspozycji kandydatów.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Termin na ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji upływa 12.08.2020 r. , przy czym listy te w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z koronawirusem mogą być publikowane na stronach internetowych placówek oświatowych.

Potwierdzenie ze strony ucznia

Zakwalifikowany do danej szkoły kandydat musi potwierdzić wolę przyjęcia do tej szkoły, składając w niej oryginał swojego świadectwa ukończenia podstawówki oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. W przypadku szkół przygotowujących do zawodu (technika, szkoły branżowe) należy dostarczyć również zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie. Jeśli kandydat z jakiegoś powodu nie może dostarczyć dokumentów od lekarza, jego rodzic informuje o tym dyrekcję placówki do 18.08.2020 r. (UWAGA: tylko do godziny 15:00). Termin ostateczny na doręczenie to 25.09.2020 r. Niezłożenie wymaganych dokumentów skutkuje nieprzyjęciem do szkoły – jest równoznaczne z rezygnacją.

Co z kandydatami, którzy nie zostaną przyjęci?

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej nie zostanie przyjęty do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021, o ewentualnym miejscu dla niego będzie decydował dyrektor. Nie ma już bowiem w bieżącym roku możliwości przeprowadzania (w wymaganych prawem terminach) postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego – wg prawa oświatowego musiałoby się to odbyć do końca sierpnia. Wszyscy niepełnoletni kandydaci mający obowiązek nauki muszą jednak mieć zapewnione miejsce w szkole ponadpodstawowej, za co odpowiada rada powiatu.

W związku ze zbliżającymi się terminami rekrutacji oraz egzaminów redakcja wszystkim ósmoklasistom życzy sukcesów na testach oraz przyjęcia do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Trzymamy za Was kciuki!

Asteria